TS.KTS Phạm Anh Tuấn

. Chức vụ và đơn vị công tác:
+ Chủ nhiệm Bộ môn Kiến trúc cảnh quan, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng.
+ Thành viên hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài cấp thành phố tại sở Khoa học và công nghệ Hà Nội (2015-nay).